پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها - 33 اسلاید

پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها - 33 اسلاید

پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها - 33 اسلاید

پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها

پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها

پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

بقولات(حبوبات)

:Fabalesراسته

 دارای 4 خانواده بوده که  دو خانواده مهم در این راسته خانواده های  

هستند. fabaceae   و   poligonaceae

Fabaceae خانواده

: این خانواده یکی از متنوع ترین  تیره جداگلبرگ بوده که مشتمل بر 750 جنس و2000 گونه است دراین خانواده گیاهان علفی - درختچه ای – درختی و بالا رونده هستند، دارای متابولیسم شدید نیتروژن، اغلب دارای گرهک های ریشه ای حاوی باکتری های تثبیت کننده ازت  ( ریزوبیوم ) ، اغلب دارای آلکالویید ، برگها معمولا متناوب مرکب تا تک برچه ای دارای گوشواره ، گل آذین نا محدود گاهی تحلیل رفته به یک گل منفرد، گلها معمولا دو جنسی ، کاسبرگها معمولا 5 عدد جدا تا پیوسته ، گلبرگها معمولا 5عدد، گلبرگ بیرونی از نظر شکل  واندازه با بقیه متفاوت بوده و یک درفش را بوجود می آورد، دو گلبرگ پایینی بهم پیوسته بوده یک ناو را تشکیل می دهند . پرچم ها معمولا 10 عدد عموما دیا د لفوس  (9عدد پیوسته و یک عدد جدا ) ،تک برچه ای، تخمدان فوقانی ،تخمک ها یک یا بیشتر در هر برچه ،میوه معمولا نیام .

پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها

 

پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها

 

nسایر خصوصیات: